تقویم اجرائی آموزشگاه پرستوی دانش درشش ماه اول سال 1400

ترم

زمستان 99

بهار

تابستان 1

تابستان 2

تابستان 3

روزهای تشکیل کلاس

دو روز درهفته

دو روز درهفته

زوج

فرد

زوج

فرد

 

 

شروع ترم

7/11/99

24/1/1400

5/4/1400

6/4/1400

16/5/1400

17/5/1400

-

-

پایان ترم

18/1/1400

26/3/1400

9/5/1400

10/5/1400

20/6/1400

21/6/1400

-

-

جبرانی

1 جلسه دارد

ا جلسه دارد

در خردادماه هفته ای یک جلسه برگزار می شود

-

-

-

-

-

-

همه روزه

( ازشنبه تا چهارشنبه)

-

-

شروع 5/4/1400

پایان 23/4/1400

شروع 2/5/1400

پایان 20/5/1400

شروع 30/5/1400

پایان 17/6/1400

فوق برنامه

اردوی تفریحی- آموزشی

کارگاه آموزشی- کلاسهای بحث آزاد

اعلام نتایج

یک روز پس از امتحان شفاهی و کتبی پایان ترم