تقویم آموزشی مطابق جدول زیر قابل مشاهده است. در شش ماه دوم سال سه ترم عمومی زبان در آموزشگاه پرستوی دانش برگزار می گردد.

هر سال به طور کلی شش ترم عمومی برگزار می شود.

هر ترم 15 جلسه می باشد.

در جلسه ی هشتم امتحان شفاهی میان ترم و جلسه آخر امتحانات شفاهی و کتبی پایان ترم برگزار می گردد.

تقویم اموزشی