تقویم اجرائی آموزشگاه پرستوی دانش درشش ماه اول سال 1400

ترم

زمستان 99

بهار

تابستان 1

تابستان 2

تابستان 3

روزهای تشکیل کلاس

دو روز درهفته

دو روز درهفته

زوج

فرد

زوج

فرد

 

 

شروع ترم

99/11/7

1400/1/24

1400/4/5

1400/4/6

1400/5/16

1400/5/17

-

-

پایان ترم

1400/1/18

1400/3/26

1400/5/9

1400/5/10

1400/6/20

1400/6/21

-

-

جبرانی

1 جلسه دارد

ا جلسه دارد

در خردادماه هفته ای یک جلسه برگزار می شود

-

-

-

-

-

-

همه روزه

( ازشنبه تا چهارشنبه)

-

-

شروع 5/4/1400

پایان 23/4/1400

شروع 2/5/1400

پایان 20/5/1400

شروع 30/5/1400

پایان 17/6/1400

فوق برنامه

اردوی تفریحی- آموزشی

کارگاه آموزشی- کلاسهای بحث آزاد

اعلام نتایج

یک روز پس از امتحان شفاهی و کتبی پایان ترم