برگزاری کلاس زبان برای آمادگی کنکور 1402

زبان عمومی یک 30 جلسه شامل زبان های متوسطه اول  7,8,9

زبان عمومی دو 30 جلسه شامل زبان های متوسطه دوم 10,11,12

زبان تخصصی (جهت امادگی برای کنکور زبان)  30 جلسه شامل:

  • مجموعه چهار جلدی دکتر شهاب اناری
  • کتاب 504
  • کتاب 1100
  • Reading TOFEL
  • کتاب سبز جامع کانون
  • Grammer in Ues Basic
  • Understanding and Using English Grammer