آیا می توان بیمه درمان سرپرست خانوار بود و از طرف دیگر سابقه بیمه داشت؟

طبق قانون، شخص کارفرما موظف است برای کارمند یا کارگر خود بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند که به آن بیمه اجباری گفته می شود حال اگر کارمند یا کارگر تحت پوشش بیمه سرپرست خود باشد به دو صورت می شود می تواند دفترچه بیمه قبلی خود را نگه دارد و از تامین اجتماعی دفترچه دریافت نکند و تنها سابقه بیمه تامین اجتماعی را می گیرد و یا اینکه کلا بیمه قبلی را قطع می کند و از بیمه تامین اجتماعی دفترچه و خدمات درمانی دریافت می کند و در ضمن سابقه بیمه برایش در نظر گرفته می شود.

اگر شخصی همزمان از دو تا دفترچه درمانی استفاده کند در صورتی که مرجع مربوطه متوجه شود شخص باید هزینه هایی که بیمه متقبل شده است را پرداخت کند.


برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.