شماره کارت جهت پرداخت شهریه

شعبه مقداد شماره کارت 6037997257869918 به نام سامیار پیرنجم الدین

شعبه رهنان شماره کارت 6037991946166836 به نام وجیهه پیرنجم الدین

لطفا هنگام پرداخت شهریه به شعبه مورد نظر توجه فرمایید.