دوره های فشرده ویژه کسانی هست که با توجه به هدف خود از جمله مهاجرت ، سفرهای کوتاه مدت ، آزمون های بین المللی و غیره نیاز به فراگیری زبان در مدت زمان کوتاه دارند و نمی توانند در دوره های ترمیک شرکت نمایند.

با شرکت در دوره های فشرده پرستوی دانش از اتلاف وقت جلوگیری نمایید.

Intensive courses

            Pre IELTS 1

(Top fund A (15 sessions

(Top fund B (15 sessions

Top 1A (15 sessions)+ Tactics basic

Top 1B (15 sessions)+ Active intro

1. تعداد 30 جلسه سه ساعتی (45 جلسه دو ساعتی)

2. امتحانات خارج از جلسه کلاس برگزار می گردد.)4جلسه امتحان)

3. طول دوره دو ماه و نیم الی 4 ماه می باشد.

4. کلاس با حداقل 5 نفر تشکیل می گردد. درصورت تشکیل با تعداد نفرات کمتر به شهریه اضافه خواهد شد.

5. شهریه این دوره 990 هزار تومان می باشد.

 Pre IELTS 2

Top 2A(17sessions)+ Tactics developing

Top 2B(17 sessions)+ Active 1

Top 3A(17 sessions)+ Active 1

Top 3B(17 sessions)+ Active 2

 

1. تعداد 45 جلسه سه ساعتی (68 جلسه دو ساعتی)

2. امتحانات خارج از جلسه کلاس می باشد.)4جلسه امتحان)

3. طول دوره 4 الی 6 ماه می باشد.

4. کلاس با حداقل 5 نفر تشکیل می گردد. درصورت تشکیل با تعداد نفرات کمتر به شهریه اضافه خواهد شد.

5. شهریه این دوره 1490000 تومان می باشد.

Pre IELTS 3

Summit 1A (18 sessions)+Tactics expanding

Summit 1B (18 Sessions)+Active 3

Summit 2A (18 sessions)

Summit 2B (18 sessions)+ Active 4

 

1. تعداد 48 جلسه سه ساعتی (72 جلسه دو ساعتی)

2. امتحانات خارج از جلسه کلاس می باشد.)4جلسه امتحان)

3. طول دوره 4 الی 6 ماه می باشد.

4. کلاس با حداقل 5 نفر تشکیل می گردد.

5. شهریه این دوره 1790000 تومان می باشد.


با بهترین سیستم آموزشی فشرده و برترین اساتید زبان انگلیسی اصفهان در آموزشگاه پرستوی دانش همراه شوید.