رزومه خانم زهرا مانیان

کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه اصفهان ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶


 سوابق کاری: 

  • آموزشگاه پرستوی دانش اصفهان آغاز همکاری از تیر ۱۳۹۹
  • آموزشگاه زبان برتر اصفهان مرداد - ۱۳۹۸ بهمن ۱۳۹۸

مهارت ها:

  • مدرس زبان
  • Examiner


دوره های گذرانده شده:

  • دوره تربیت مدرس از موسسه امام علی
  • دوره تربیت مدرس از دانشگاه اصفهان
  • دیپلم زبان از آموزشگاه کهربا