رزومه خانم زهرا شفیعی

متولد: 1373


فوق لیسانس : رشته مترجمی زبان انگلیسی _ دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی 1396-1398

لیسانس: رشته مترجمی زبان دانشگاه شهرکرد 1391- 1395

سوابق تدریس   

آموزشگاه سفیر 1398-1399

آموزشگاه گویا از 1400 تا به الان

آموزشگاه پرستوی دانش از 1400 تا به الان

دوره های گذرانده شده

تربیت مدرس موسسه پردیس ملل

تربیت مدرس آموزشگاه پرستوی دانش