رزومه فائزه شیروانیلیسانس رشته ی روانشناسی عمومی _ دانشگاه پیام نور اصفهان (1397_1393)


عنوان مقالات:
بررسی تاثیر گوش دادن به موسیقی بر یادگیری

دوره های گذرانده شده:

گذراندن دوره های مربوط به آیلتس
اتمام دوره های آموزشی در کانون زبان ایرانیان
اتمام دوره های آموزشی در آموزشگاه دنیای کیا
گذراندن دوره های روش تدریس درآموزشگاه دنیای کیا
گذراندن دوره های روش تدریس در آموزشگاه پرستوی دانش

سوابق تدریس:

تدریس در مدرسه ی دو زبانه به مدت پنج سال در پایه دوم
تدریس در آموزشگاه زبان پرستوی دانش به مدت هفت سال
تدریس در آموزشگاه دنیای کیا به مدت دو سال