رزومه مائده شیروانی
لیسانس رشته ی آموزش زبان انگلیسی _ دانشگاه دولتی کاشان (1400_1396)

عنوان مقالات:
بررسی مقاله:
Critical Literacy and Second Language Learning
By: Allan Luke and Karen Dooley

بررسی کتب زبان انگلیسی متوسطه اول کشور ایران با کتب زبان انگلیسی متوسطه اول کشور پاکستان


دوره های گذرانده :

گذراندن دوره های مربوط به آیلتس
اتمام دوره های آموزشی در کانون زبان ایرانیان
اتمام دوره های آموزشی در آموزشگاه دنیای کیا
گذراندن دوره های روش تدریس در دانشگاه کاشان
گذراندن دوره های روش تدریس درآموزشگاه دنیای کیا
گذراندن دوره های روش تدریس در آموزشگاه پرستوی دانش

سوابق تدریس:


تدریس در مدرسه ی دو زبانه به مدت دو سال
تدریس در آموزشگاه زبان پرستوی دانش به مدت سه سال