رزومه خانم مریم اخوان طباخ


فوق لیسانس : رشته آموزش زبان انگلیسی _دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)                                                  

عنوان پایان نامه  : Effects of Collaboration Vs Individual Task Planning on Iranian EFL Learners, Oral Proficiency


سوابق تدریس

تدریس در آموزشگاه رشد و یگانه مهر به مدت سه سال

تدریس در آموزشگاه پرستوی دانش به مدت سه سال

تدریس در دانشگاه نیروی انتظامی شعبه چهار راه تختی به مدت یک سال

تدریس در آموزشگاه کی به مدت یکسال

تدریس به دانشجوی ایرانی در کشور آلمان و ویرایش تز دانشجوی ایرانی در آلمان در رشته الکترونیک

تدریس خصوصی برای زبان آموزان پیری تافل و تدریس کتابهای اکتیو و آمادگی تافل


دوره های گذرانده شده

دوره روش تدریس زبان انگلیسی 

دوره عمومی تربیت مدرس در مرکز تحقیقات معلمان

دوره روش تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاه رشد و پرستوی دانش .