رزومه خانم مهسان مصدقیان


دانشجوی کارشناسی ارشد: رشته ی آموزش زبان انگلیسی-1401
کارشناسی آموزش زبان جهاد دانشگاهی صنعتی (1397- 1400)

سابقه تدریس:


تدریس در موسسه ی پرستوی دانش به مدت 3 سال
تدریس در موسسات جهاد دانشگاهی مرکز پنج رمضان به مدت 4 سال
تدریس در موسسه ی جهاد دانشگاهی مرکز شماره ی 6 به مدت 4 سال
تدریس در مرکز اموزش جهاد دانشگاهی (توحید) به مدت 2 سال
تدریس در مرکز جهاددانشگاهی _ مرکز سروش به مدت 2 سال

دوره های گذرانده شده:


• دوره ی تربیت مدرس (کودک و نوجوان)- جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان ( مرکز سروش)
• دوره های تخصصی آموزش نوجوان _ جهاددانشگاهی صنعتی ( مرکز توحید)
• دوره های تخصصی آموزش مجازی _  جهاددانشگاهی صنعتی

مهارت ها:


مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به زبان چینی
مسلط به مهارت های هفت گانه ICDL